Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Zbędne i zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego Sekcji Gospodarki Mieszkaniowej i Kwaterunkowej Wydziału Techniki i Zaopatrzenia - Informacja o składnikach majątku -

Nawigacja

Informacja o składnikach majątku

Zbędne i zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego Sekcji Gospodarki Mieszkaniowej i Kwaterunkowej Wydziału Techniki i Zaopatrzenia

Andrzej Łuczaj
26.07.2018

Podlaski Oddział Straży Granicznej w Białymstoku informuje, że posiada do zagospodarowania w formie nieodpłatnego przekazania, darowizny, sprzedaży zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego Sekcji Gospodarki Mieszkaniowej i Kwaterunkowej Wydziału Techniki i Zaopatrzenia.

I. Zgodnie z § 38 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 04 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa: „Jednostka może nieodpłatnie przekazać składniki rzeczowe majątku ruchomego oraz prawa na dobrach niematerialnych innej jednostce lub jednostce samorządu terytorialnego na czas oznaczony, nieoznaczony albo bez zastrzeżenia obowiązku zwrotu”.
W przypadku zainteresowania pozyskaniem przedmiotowych składników proszę o złożenie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 sierpnia 2018 r. do Komendanta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku pisemnego wniosku zawierającego:
1. Nazwę, siedzibę i adres podmiotu występującego o nieodpłatne przekazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego lub prawa na dobrach niematerialnych;
2. Wskazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego lub prawa na dobrach niematerialnych, którego wniosek dotyczy;
3. Oświadczenie, że przekazany składnik rzeczowy majątku ruchomego lub prawo na dobrach niematerialnych zostaną odebrane w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym.

II. Zgodnie z § 39 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 04 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa: „Jednostka może dokonać darowizny składnika rzeczowego majątku ruchomego oraz prawa na dobrach niematerialnych na rzecz instytucji kultury, publicznych szkół wyższych, jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. , poz. 996) niebędących państwowymi
jednostkami budżetowymi, oraz fundacji i organizacji pożytku publicznego, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną, z przeznaczeniem na realizację ich celów statutowych”.
W przypadku zainteresowania pozyskaniem przedmiotowych składników proszę o złożenie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 sierpnia 2018 r. do Komendanta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku pisemnego wniosku o przekazanie w formie darowizny, zawierającego:
1. Nazwę, siedzibę i adres zainteresowanego podmiotu;
2. Statut podmiotu;
3. Pisemne uzasadnienie potrzeb;
4. Numer KRS,
5. Wskazanie składnika majątku ujętego w wykazie, którego wniosek dotyczy;
6. Wskazanie sposobu wykorzystania składnika rzeczowego majątku ruchomego;
7. Oświadczenie, że przekazany w formie darowizny składnik rzeczowy majątku ruchomego zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym;
8. Zobowiązanie do pokrycia kosztów związanych z darowizną, w tym kosztów odbioru przedmiotu darowizny;

III. W przypadku zainteresowania zakupem przedmiotowych składników proszę o złożenie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 sierpnia 2018 r. do Komendanta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku pisemnego wniosku zgodnie z załącznikiem.

Jednostki, instytucje, organizacje oraz osoby spoza Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku, zainteresowane pozyskaniem składników rzeczowych majątku ruchomego są zobowiązane do zapoznania się z zamieszczoną na stronie internetowej POSG klauzulą informacyjną nt. RODO, a także czytelne podpisanie i załączenie do wniosku zgody na przetwarzanie danych osobowych.


Przy gospodarowaniu zbędnymi składnikami rzeczowymi majątku ruchomego uwzględnia się w pierwszej kolejności potrzeby innych jednostek.
Podlaski Oddział Straży Granicznej zastrzega sobie prawo wycofania składników majątku z wykazów bez podania przyczyny.
Wnioski niespełniające powyższych wymagań lub złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
 Informacje w powyższej sprawie pod nr tel. 85 7145 841 (IP 6645841) lub 85 7145 316 (IP 6645316).

do góry