Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Zużyte i zbędne składniki rzeczowe majątku ruchomego Sekcji Gospodarki Transportowej, Wydziału Techniki i Zaopatrzenia - Informacja o składnikach majątku -

Nawigacja

Informacja o składnikach majątku

Zużyte i zbędne składniki rzeczowe majątku ruchomego Sekcji Gospodarki Transportowej, Wydziału Techniki i Zaopatrzenia

Andrzej Łuczaj
23.11.2018

Podlaski Oddział Straży Granicznej w Białymstoku informuje, że posiada do zagospodarowania w formie nieodpłatnego przekazania, darowizny zużyte i zbędne składniki majątku ruchomego Sekcji Gospodarki Transportowej Wydziału Techniki i Zaopatrzenia (szczegóły w załącznikach).

I. Zgodnie z § 38 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 04 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa:

Jednostka może nieodpłatnie przekazać składniki rzeczowe majątku ruchomego oraz prawa na dobrach niematerialnych innej jednostce lub jednostce samorządu terytorialnego na czas oznaczony, nieoznaczony albo bez zastrzeżenia obowiązku zwrotu”.

W przypadku zainteresowania pozyskaniem przedmiotowych składników proszę o złożenie
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.12.2018 r. do Komendanta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku pisemnego wniosku zawierającego:

 1. Nazwę, siedzibę i adres podmiotu występującego o nieodpłatne przekazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego lub prawa na dobrach niematerialnych;

 2. Wskazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego lub prawa na dobrach niematerialnych, którego wniosek dotyczy;

 3. Oświadczenie, że przekazany składnik rzeczowy majątku ruchomego lub prawo na dobrach niematerialnych zostaną odebrane w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym.

II. Zgodnie z § 39 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 04 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa:

Jednostka może dokonać darowizny składnika rzeczowego majątku ruchomego oraz prawa na dobrach niematerialnych na rzecz instytucji kultury, publicznych szkół wyższych, jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. , poz. 59) niebędących państwowymi jednostkami budżetowymi, oraz fundacji i organizacji pożytku publicznego, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną, z przeznaczeniem na realizację ich celów statutowych”.

W przypadku zainteresowania pozyskaniem przedmiotowych składników proszę
o złożenie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.12.2018 r. do Komendanta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku pisemnego wniosku o przekazanie w formie darowizny, zawierającego:

 1. Nazwę, siedzibę i adres zainteresowanego podmiotu;

 2. Statut podmiotu;

 3. Pisemne uzasadnienie potrzeb;

 4. Numer KRS,

 5. Wskazanie składnika majątku ujętego w wykazie, którego wniosek dotyczy;

 6. Wskazanie sposobu wykorzystania składnika rzeczowego majątku ruchomego;

 7. Oświadczenie, że przekazany w formie darowizny składnik rzeczowy majątku ruchomego zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym;

 8. Zobowiązanie do pokrycia kosztów związanych z darowizną, w tym kosztów odbioru przedmiotu darowizny;

Przy gospodarowaniu zbędnymi składnikami rzeczowymi majątku ruchomego uwzględnia się w pierwszej kolejności potrzeby innych jednostek.

Podlaski Oddział Straży Granicznej zastrzega sobie prawo wycofania składników majątku
z wykazów bez podania przyczyny.

Wnioski niespełniające powyższych wymagań lub złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacji w powyższej sprawie udzielają:

 

- mjr SG Marek BONDAREWICZ, tel. 85 714 52 33, tel. IP 664 52 33

- ppor. SG Andrzej WĄDOŁKOWSKI, te. 85 714 52 39, tel. IP 664 52 39

do góry