Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Procedura kwalifikacyjna -

Nawigacja

Procedura kwalifikacyjna

Procedura kwalifikacyjna

Autor:
12.10.2017

PRZEBIEG PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ DO STRAŻY GRANICZNEJ

I etap postępowania kwalifikacyjnego

Kandydat osobiście składa podanie o przyjęcie do służby w Straży Granicznej wraz z kompletem dokumentów (oryginały i kserokopie), osoba przyjmująca dokumenty dokonuje sprawdzenia poprawności wypełnienia kwestionariusza osobowego, kompletności przedkładanych dokumentów oraz przeprowadza z kandydatem rozmowę informacyjną dotyczącą przebiegu postępowania kwalifikacyjnego.

W przypadku złożenia lub przedłożenia przez kandydata niekompletnych lub wadliwie wypełnionych dokumentów, podanie zwraca się kandydatowi w celu poprawienia lub uzupełnienia wymaganych dokumentów. Ponowne złożenie podania wraz z niekompletnie lub wadliwie wypełnionymi dokumentami, może skutkować odmową wszczęcia postępowania. ( § 8 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do Straży Granicznej)

 

W dalszej części postępowania kwalifikacyjnego kandydaci przechodzą:

- wstępną rozmowę kwalifikacyjną,

- postępowanie sprawdzające określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych

Ankieta bezpieczeństwa osobowego

Wskazówki dotyczące wypełnienia oraz złożenia ankiety bezpieczeństwa osobowego 

UWAGA! Ankietę należy drukować dwustronnie

- testy psychologiczne,

- badania psychofizjologiczne przeprowadzane przez komórkę organizacyjną Komendy Głównej SG.

Pierwszy etap postępowania kończy się oceną kandydata i wystawieniem opinii w przedmiocie jego dopuszczenia do drugiego etapu postępowania.
O wymienionym dopuszczeniu informuje się kandydata na piśmie, podając termin i miejsce przeprowadzenia drugiego etapu postępowania.

 

II etap postępowania kwalifikacyjnego (egzaminy)

Egzaminy odbywają się w jednym z ośrodków szkolenia SG ( Centrum Szkolenia SG w Kętrzynie lub Centralnym Ośrodku Szkolenia SG w Koszalinie), trwają jeden dzień składają się z:

1) testów pisemnych obejmujących:

a) test z wiedzy ogólnej,

b) test ze znajomości języka obcego,

2) testu sprawności fizycznej,

3) rozmowy kwalifikacyjnej.

Uzyskanie 0 punktów z któregokolwiek z testów, uniemożliwia dopuszczenie kandydata do kolejnych testów lub rozmowy kwalifikacyjnej.

Po uzyskaniu wymaganej ilości punktów z egzaminów II etapu postępowania kwalifikacyjnego kandydat zostaje skierowany do komisji lekarskiej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych w celu uzyskania orzeczenia o zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Straży Granicznej.

Kandydata zawiadamia się pisemnie o zakończeniu postępowania i o jego wyniku.

do góry