Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Wymogi i dokumenty -

Nawigacja

Wymogi i dokumenty

Wymogi i dokumenty

Autor: Krystyna Jakimik-Jarosz
03.10.2017

SŁUŻBA W STRAŻY GRANICZNEJ

Podstawy prawne:

- art. 31 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz.U. z 2011 r. Nr 116, poz. 675 ze zm.)

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej (Dz.U. Nr 23, poz. 175 ze zm.)

- ustawa z dnia 28.11.2014 r. o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych (Dz. U. poz. 1822)

 

Zgodnie z art. 31 ustawy o Straży Granicznej służbę w Straży Granicznej może pełnić osoba:

- posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie,

- o nieposzlakowanej opinii,

- niekarana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

- korzystająca w pełni z praw publicznych,

- posiadająca co najmniej średnie wykształcenie,

- posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotowa jest się podporządkować,

- dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,

oraz ponadto:

- posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej (nie dotyczy kobiet oraz absolwentów szkół wyższych),

- która w dniu przyjęcia do służby nie przekroczyła wieku 35 lat.

 

Kandydata uznaje się za spełniającego warunki określone w ustawie o Straży Granicznej, jeżeli spełnia łącznie następujące wymagania:

- otrzyma pozytywną ocenę z pierwszego etapu postępowania kwalifikacyjnego,

- osiągnie minimum 12 punktów z drugiego etapu postępowania,

- uzyska orzeczenie o zdolności fizycznej i psychicznej do służby w SG, wydane przez komisję lekarską podległą ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych,

- zostanie ustalone, że kandydat daje rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych
w przepisach o ochronie informacji niejawnych,

 

WYMAGANE DOKUMENTY

1. Podanie o przyjęcie do służby zaadresowane do Komendanta Podlaskiego Oddziału SG. - WZÓR PROŚBY

2. Kwestionariusz osobowy - wypełniony własnoręcznie, czytelnie, pismem drukowanym. - KWESTIONARIUSZ

  • pomoc w wypełnieniu kwestionariusza osobowego
  • wzór wypełnienia kwestionariusza osobowego 

3. Dwie aktualne fotografie (kolorowe) w formacie wymaganym do dowodu osobistego.

4. Oryginał i kserokopia dowodu osobistego.

5. Oryginał i kserokopia książeczki wojskowej (ksero stron nr 2-3,4-5,6-7,8-9).

Kandydaci posiadający wykształcenie średnie muszą być przeniesieni do rezerwy i posiadać odpowiedni

wpis w książeczce wojskowej. Absolwenci szkół wyższych są zwolnieni z tego obowiązku.

6. Oryginały i kserokopie świadectw z poprzednich miejsc pracy lub służby.

7. Oryginały i kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

w tym specjalistyczne.

8. Oryginał i kserokopia odpisu skróconego aktu urodzenia.

9. Oryginał i kserokopia odpisu skróconego aktu małżeństwa.

10. Oryginał i kserokopia  ważnego paszportu ( wszystkie strony z adnotacjami, stemplami i wizami).

11. Dokumenty potwierdzające posiadanie stopnia wojskowego wraz z podstawą prawną nadania tego stopnia.

12. W przypadku kandydatów posiadających aktualne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych: oryginał i kserokopia w/w poświadczenia bezpieczeństwa wraz
z oryginałem i kserokopią aktualnego zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

 

Kandydat przedstawia oryginały wszystkich dokumentów tylko do wglądu.

Kopie wszystkich dokumentów (w oryginalnym wymiarze) powinny być wykonane na papierze formatu A4.

 

Kontakt w sprawie naboru do służby w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej:

Sekcja Organizacji i Naboru Wydziału Kadr i Szkolenia

tel.:    85 714 51 95, 85 714 54 71, 85 714 51 35

email:  nabor.podlaski@strazgraniczna.pl

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

  1. Podanie o przyjęcie do służby zaadresowane do Komendanta Podlaskiego Oddziału SG.  - WZÓR PROŚBY
  2. Kwestionariusz osobowy - wypełnić własnoręcznie, czytelnie, pismem drukowanym.  - KWESTIONARIUSZ
do góry