Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej “Współpraca polsko – litewskich służb granicznych” Projekt Nr LT – PL -3R -199 - Interreg V-A Lithuania–Poland Cooperation Programme Project No. LT – PL -3R -199 “Cooperation of Lithuanian and Polish border guard services”. -

Nawigacja

Interreg V-A Lithuania–Poland Cooperation Programme Project No. LT – PL -3R -199 “Cooperation of Lithuanian and Polish border guard services”.

“Współpraca polsko – litewskich służb granicznych” Projekt Nr LT – PL -3R -199

Katarzyna Zdanowicz
13.09.2019

W dniach 11 – 12 września 2019r. w odbyło się pierwsze spotkanie grupy ekspertów mające na celu wypracowanie broszury “dobrych praktyk”.

Eksperci dyskutowali nad wizją struktury dokumentu i najważniejszymi zagadnieniami, które powinny się w nim znaleźć. Ustalono, że zostaną w niej zawarte normy prawne obowiązujące po obu stronach granicy, wnioski ze szkoleń i spotkań,  a także propozycje konkretnych działań w ramach długoterminowej współpracy partnerów projektu.

Kolejne spotkanie ekspertów zostanie zorganizowane w lutym 2020 r. na terytorium Litwy.

 

"Cooperation of Lithuanian-Polish Border Services Project No. LT - PL -3R -199

On 11-12 September 2019, a first meeting of the group of experts was held to develop a Guidelines. The experts discussed the vision of the structure of the document and the most important issues that should be included in it. It was agreed that it would include legal norms applicable on both sides of the border, conclusions from training courses and meetings, as well as proposals for concrete actions within the long-term cooperation of the project partners.

The next expert meeting will be organised in February 2020 in Lithuania.

 

  • “Współpraca polsko – litewskich służb granicznych” Projekt Nr LT – PL -3R -199
    “Współpraca polsko – litewskich służb granicznych” Projekt Nr LT – PL -3R -199
  • “Współpraca polsko – litewskich służb granicznych” Projekt Nr LT – PL -3R -199
    “Współpraca polsko – litewskich służb granicznych” Projekt Nr LT – PL -3R -199
do góry