Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego - Budowa Placówki Straży Granicznej w Nowym Dworze - PL/2018/PR/0033 - Fundusze pomocowe -

Nawigacja

Fundusze pomocowe

Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego - Budowa Placówki Straży Granicznej w Nowym Dworze - PL/2018/PR/0033

Katarzyna Zdanowicz
28.03.2018

W dniu 15.12.2017 r. została zawarta pomiędzy Skarbem Państwa - Departamentem Funduszy Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, pełniącym funkcję Organu Odpowiedzialnego dla Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Skarbem Państwa - Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, pełniącym funkcję Organu Delegowanego dla Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a Skarbem Państwa - Komendantem Głównym Straży Granicznej reprezentowanym przez Komendanta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej porozumienie finansowe dotyczące projektu nr PL/2018/PR/0033 pt. „Budowa Placówki Straży Granicznej w Nowym Dworze”.

Działania projektowe są bezpośrednio związane z Programem Krajowym – Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego 2014-2020 "Bezgraniczne bezpieczeństwo" i odpowiadają realizacji  celu krajowego 6 Potencjał krajowy oraz celu szczegółowego 2 Granica.

Projekt zakłada dofinansowanie budowy nowej Placówki SG w Nowym Dworze i dostosowanie jej do obowiązujących norm i przepisów. Będzie on realizowany, jako część całego procesu dostosowania struktur Straży Granicznej do wypełnienia wymogów w zakresie zapewnienia ochrony granicy państwowej i porządku publicznego gwarantującego zastosowanie na obszarze  państwa polskiego ustaleń zawartych w traktacie z Schengen. Działanie to przyczyni się do poprawy skutecznej ochrony granicy zewnętrznej Unii Europejskiej na odcinku służbowej odpowiedzialności Placówki Straży Granicznej w Nowym Dworze.

Data zakończenia realizacji projektu -  grudzień 2019 r.

 

 

BEZGRANICZNE BEZPIECZEŃSTWO

 

***

 

11 czerwca 2018 r. o 10:00 odbyła się uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę nowego obiektu Placówki Straży Granicznej w Nowym Dworze - PL/2018/PR/0033.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Jarosław Zieliński, Zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej płk SG Grzegorz Niemiec, Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Grzegorz Biziuk, przedstawiciel wojewody podlaskiego Pan Mirosław Sienkiewicz, Wójt Gminy Nowy Dwór Pan Andrzej Humienny, wykonawca Pan Mariusz Pawłowski podpisali akt erekcyjny pod budowę nowego obiektu placówki. Następnie dokument został wmurowany w fundamenty powstającego budynku. Cała budowa została poświęcona przez kapelanów Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej: ks. ppor. SG Pawła Grzeszka i ks. ppor. SG Piotra Nestoruka. W uroczystości udział wzięli również przedstawiciele władz samorządowych powiatu sokólskiego i białostockiego, służby mundurowe, funkcjonariusze pełniący służbę w Placówce SG w Nowym Dworze, uczniowie i harcerze z miejscowej szkoły oraz uczniowie klasy mundurowej z Dąbrowy Białostockiej.

Obecnie Placówka SG w Nowym Dworze zlokalizowana jest w zaadaptowanym budynku po byłej lecznicy weterynarii. Obiekt ten był budowany z przeznaczeniem na mieszkania służbowe dla weterynarzy i gabinety zabiegowe dla zwierząt. W związku z tym odbiega on od obowiązujących norm i standardów określających sposób pełnienia służby granicznej oraz prowadzenia działań granicznych. Budowa nowego obiektu Placówki SG w Nowym Dworze w znacznym stopniu usprawni wykonywanie zadań związanych z ochroną granicy państwowej. W ramach realizacji tego zadania powstaną m.in. budynek administracyjny, garaże, kojce z budami, wybieg oraz tor przeszkód dla psów służbowych, wieża łączności radiowej z przyłączami i instalacjami, a także ogrodzenie kompleksu z monitoringiem.

Zakończenie robót budowlanych zaplanowano na wrzesień 2019 roku. Ich wartość to około 11,5 mln zł. Budowa  nowego obiektu Placówki realizowana jest w ramach projektu nr PL/2018/PR/0033 pt. „Budowa Placówki Straży Granicznej w Nowym Dworze” współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego – Instrument na rzecz Wsparcia Finansowego w zakresie Granic Zewnętrznych i Wiz na lata 2014-2020.

Placówkę SG w Nowym Dworze utworzono w 1997 r. Położona jest w odległości 6 km od linii granicy państwowej. Ochrania odcinek granicy państwowej z Republiką Białorusi o długości 13,6 km.

 

 

BEZGRANICZNE BEZPIECZEŃSTWO

 

 

***

 

Podczas wizyty w Podlaskim Oddziale Straży Graniczej 10 czerwca 2019 r. Sekretarz Stanu w MSWiA Jarosław Zieliński udał się na plac budowy nowych obiektów Placówki SG w Nowym Dworze, by zapoznać sie z postępem prowadzonych tam prac.

Zakończenie robót budowlanych w Placówce SG w Nowym Dworze zaplanowano na III kwartał 2019 roku. Ich wartość to około 11,5 mln zł. Budowa  nowego obiektu placówki realizowana jest w ramach projektu nr PL/2018/PR/0033 pt. „Budowa Placówki Straży Granicznej w Nowym Dworze" współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego – Instrument na rzecz Wsparcia Finansowego w zakresie Granic Zewnętrznych i Wiz na lata 2014-2020.

 

 

BEZGRANICZNE BEZPIECZEŃSTWO

 

 

do góry