Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Cross-Border Cooperation Programme Poland-Belarus-Ukraine 2014-2020 „Joint initiatives of border guards on increasing the effectiveness of border checks and state border protection”- Projekt No. PLBU.04.02.00-20-0062/17-00 - Fundusze pomocowe -

Nawigacja

Fundusze pomocowe

Cross-Border Cooperation Programme Poland-Belarus-Ukraine 2014-2020 „Joint initiatives of border guards on increasing the effectiveness of border checks and state border protection”- Projekt No. PLBU.04.02.00-20-0062/17-00

Katarzyna Zdanowicz
27.06.2018

Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020

„Wspólne inicjatywy służb granicznych w celu poprawy efektywności odpraw i ochrony granicy państwowej” - Projekt No. PLBU.04.02.00-20-0062/17-00

Zgodnie z decyzją Wspólnego Komitetu Monitorującego Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa w dniu 30.04.2018r. MINISTER INWESTYCJI I ROZWOJU GOSPODARCZEGO Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowany przez Adama Hamryszczaka, Podsekretarza Stanu zawarł z Podlaskim Oddziałem Straży Granicznej reprezentowanym przez płk. SG Stanisława Supińskiego umowę na dofinansowanie projektu No. PLBU.04.02.00-20-0062 / 17-00 pt. „Wspólne inicjatywy służb granicznych w celu poprawy efektywności odpraw i ochrony granicy państwowej”.

Głównym celem projektu jest wzmocnienie ochrony granicy państwowej, zapobieganie i zwalczanie nielegalnej migracji, handlu ludźmi oraz walka z zorganizowaną przestępczością transgraniczną poprzez rozbudowę systemów nadzoru, która wpłynie na poprawę efektywności odpraw granicznych.

Realizacja Projektu umożliwi obserwację, detekcję i rejestrację zdarzeń polegających na dokonywaniu, bądź usiłowaniu przekroczenia granicy wbrew przepisom przez nielegalnych migrantów lub w celu przemytu towarów na obszar celny UE. Zastosowanie urządzeń technicznej ochrony granicy pozwoli na właściwe zabezpieczenie przejść granicznych przed ominięciem kontroli, co jednocześnie podniesie skuteczność i efektywności odpraw w samych przejściach. Mając na względzie dobro społeczności lokalnej, współpraca służb będzie miała wymierny wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego całego regionu.

Beneficjentami w Projekcie są także Państwowy Komitet Graniczny Republiki Białorusi oraz Nadbużański Oddział Straży Granicznej.

Realizacja działań projektowych będzie trwała 24 miesiące. Całkowity koszt kwalifikowalny Projektu szacowany jest na 2 256 777,30 EUR.

 

„Joint initiatives of border guards on increasing the effectiveness of border checks and state border protection”- Project No. PLBU.04.02.00-20-0062/17-00

In accordance with the decision of the Joint Monitoring Committee the Cross-Border Cooperation Programme Poland-Belarus-Ukraine 2014-2020 under the European Neighbourhood Instrument in 2018-04-30 MINISTER OF INVESTMENT AND ECONOMIC DEVELOPMENT of the Republic of Poland, represented by Adam Hamryszczak, the Undersecretary of State who signed a contract with PODLASKI BORDER GUARD REGIONAL UNIT represented by Border Guard Col. Stanisław Supiński, Deputy Commander of the Podlaski Broder Guard Regional Unit, Grant Contract no PLBU.04.02.00-20-0062/17-00 on funding the Project “Joint initiatives of border guards on increasing the effectiveness of border checks and state border protection”.

The main objective of the project is to strengthen state border protection, prevent and combat illegal migration, human trafficking and the fight against organized cross-border crime by developing surveillance systems that will improve the efficiency of border checks.

Implementation of the Project will enable observation, detection and registration of events consisting of making or attempting to cross the border against regulations by illegal migrants or in order to smuggle goods into the EU customs territory.

The use of technical devices of border protection will allow proper protection of border crossings against bypassing controls /illegal migration, which, at the same time, will increase the efficiency and effectiveness of checks at the crossing point. Bearing in mind the good of the local community, the cooperation of the services will have a measurable impact on ensuring the public order and safety of the entire region .

The beneficiaries of the Project are also the State Border Committee of the Republic of Belarus and Nadbużanski Border Guard Regional Unit.

The implementation of project activities will last 24 months. The total eligible cost of the Project is estimated at 2 256 777,30 EUR.

Za treść tej strony internetowej odpowiedzialny jest Podlaski Oddział Straży Granicznej.
This website  its contents are the sole responsibility of Podlaski Border Guard Regional Unit.

Cross - border Cooperation Programme Poland - Belarus - Ukraine 2014-2020 

Financed by the European Union

 

***

 

W dniu 26.06.2018r. w Brześciu odbyło się spotkanie pomiędzy Podlaskim i Nadbużańskim Oddziałem Straży Granicznej reprezentowanym przez Zastępców Komendantów Oddziałów odpowiednio Pana płk. SG Stanisława Supińskiego, Pana ppłk. SG Łukasza ĆWIKA oraz Przedstawiciela Państwowego Komitetu Granicznego Republiki Białorusi reprezentowanego przez Pana płk Andreia GIRSA, Szefa Departamentu Kontroli Granicznej, jako Beneficjentów Projektu  No. PLBU.04.02.00-20-0062 / 17-00 pt. „Wspólne inicjatywy służb granicznych w celu poprawy efektywności odpraw i ochrony granicy państwowej”.

Spotkanie miało na celu podpisanie Porozumienia Partnerskiego regulującego zasady i procedury współpracy oraz wzajemne zobowiązania Stron podczas realizacji  Projektu. Ponadto niniejsza Umowa określa wymogi dotyczące prawidłowego zarządzania przez Strony współfinansowaniem przyznanym na realizację Projektu, a także warunki dotyczące odzyskiwania przez Beneficjenta Wiodącego od Beneficjentów niesłusznie wydatkowanych kwot.

 

On June 26, 2018 in Brest there was a meeting between the Podlaski and Nadbużański Border Guard Regional Unit represented by Deputy Commanders of the Regional Units, respectively, Border Guard Col. Stanisław SUPIŃSKI, Border Guard Lt. Col. SG Łukasz ĆWIK and the Representative of the State Border Committee of the Republic of Belarus represented by Col. Andrei GIRS - Head of the Border Control Department, as Beneficiaries of the Project No. PLBU.04.02.00-20-0062 / 17-00 "Joint initiatives of border guards to improve the efficiency of border checks and state border protection ".

The meeting was aimed at signing the Partnership Agreement regulating the principles and procedures of cooperation and mutual obligations of the Parties during the implementation of the Project. In addition, this Agreement sets out the requirements for the correct management by the Parties of the co-financing granted for the implementation of the Project, as well as the conditions for the recovery of amounts unduly spent by the Lead Beneficiary from the Beneficiaries.

 

Za treść tej strony internetowej odpowiedzialny jest Podlaski Oddział Straży Granicznej.
This website  its contents are the sole responsibility of Podlaski Border Guard Regional Unit.

 

Cross - border Cooperation Programme Poland - Belarus - Ukraine 2014-2020 

Financed by the European Union

 

***

W dniach 13-14 czerwca 2019 r. na terytorium Republiki Białoruś w Mińsku odbyło się posiedzenie Komitetu Sterującego Projektu nr. PBU1/0062/16 "Wspólne inicjatywy straży granicznej w zakresie zwiększenia skuteczności kontroli granicznych i ochrony granic państwowych" zorganizowane z inicjatywy Państwowego Komitetu Granicznego Republiki Białoruś w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.  

Po powitaniu uczestników spotkanie poprowadził Andriej Hirs, przedstawiciel Państwowego Komitetu Granicznego Republiki Białoruś, który omówił stan realizacji projektu w ciągu ostatnich 6 miesięcy. Powiedział, że w celu zapewnienia sprawnego zarządzania projektem w Państwowym Komitecie Granicznym powołano zespół ekspertów w dziedzinie ochrony granic zielonych, współpracy międzynarodowej, logistyki i finansów.

Ponadto, w styczniu 2019 r. zespół składał się z ekspertów w dziedzinie ochrony zielonych granic, współpracy międzynarodowej, logistyki i finansów. Wybrano audytora, któremu zlecono świadczenie powiązanych usług w zakresie weryfikacji wydatków, weryfikacji sprawozdań opisowych i finansowych oraz wydawania zaświadczeń o weryfikacji wydatków.

W imieniu Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej płk Stanisław Supiński omówił kwestie związane z aktualnym stanem realizacji projektu po stronie polskiej, sprawozdawczością, promocją i systemem kontroli pierwszego stopnia.

Podczas spotkania omówiono współpracę pomiędzy Podlaskim Oddziałem Straży Granicznej, Nadbużańskim Oddziałem Straży Granicznej oraz Państwowym Komitetem Granicznym Republiki Białoruś w zakresie działań projektowych.

Na stronie internetowej Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, w zakładce Komenda utworzono zakładkę fundusze pomocowe, na której umieszczane są wszystkie informacje związane z realizacją przedmiotowego projektu.

 

 

On 13-14 June 2019 in the territory of the Republic of Belarus in Minsk there was held a meeting of the Steering Committee of the Project no. PBU1/0062/16 "Joint initiatives of border guards on increasing the effectiveness of border checks and state border protection" organized on the initiative of the State Border Committee of the Republic of Belarus within the framework of the Cross-Border Cooperation Programme Poland-Belarus-Ukraine 2014-2020.     

After welcoming the participants, the meeting was hosted by Mr. Andrei Hirs, a representative of the State Border Committee of the Republic of Belarus, who discussed the status of project implementation in the last 6 months. He said that in order to ensure efficient project management, a team of experts in the field of green border protection, international cooperation, logistics and finance was established in the State Border Committee.

Moreover, in January 2019 the team was composed of experts in the field of green border protection, international cooperation, logistics and finance. An auditor was selected to be commissioned to provide related services with verification of expenses, verification of descriptive and financial reports and issuing certificates on expenditure verification.

On behalf of the Podlaski Border Guard Regional Unit, Colonel Stanisław Supiński discussed the issues related to the current state of project implementation on the Polish side, reporting, promotion and the first level control system.

During the meeting, cooperation between the Podlaski Border Guard Regional Unit, the Nadbuzanski Border Guard Regional Unit and the State Border Committee of the Republic of Belarus concerning project activities was discussed.

On the website of the Podlaski Border Guard Regional Unit, in the section on the Command, a tab fund has been created, where all information related to the following is placed with the implementation of the project.

 

Za treść tej strony internetowej odpowiedzialny jest Podlaski Oddział Straży Granicznej.
This website  its contents are the sole responsibility of Podlaski Border Guard Regional Unit.

 

***

 

THE MEETING OF THE PROJECT STEERING COMMITTEE

Cross - border Cooperation Programme Poland - Belarus - Ukraine 2014- 2020

W dniach 29-30.10.2019r. na terenie Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej odbyło się drugie spotkanie Komitetu Sterującego Projektem nr PBU1/0062/16 „Joint initiatives of border guards on increasing the effectiveness of border checks and state border protection” realizowanym w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020. W przedsięwzięciu udział wzięli przedstawiciele zarówno Państwowego Komitetu Granicznego RB, jak i funkcjonariusze Nadbużańskiego oraz Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej.  

Celem spotkania była ocena stanu wdrażania wspólnego projektu w sprawozdawczym okresie po obu stronach granicy. Omówiono między innymi działanie systemu PTT, w który wyposażony został Nadbużański Oddział Straży Granicznej.

System PTT Connect to rozwiązanie typu Push-to-Talk, wykorzystujące do realizacji połączeń smartfony, pracujące w oparciu o system operacyjny Android. PTT Connect wykorzystuje bezprzewodową transmisję danych. Nie wymaga budowy dedykowanej infrastruktury radiowej i praktycznie nie posiada ograniczeń geograficznych.

Użytkownik systemu może wykonywać połączenia grupowe, indywidualne oraz priorytetowe. Ponadto może wysyłać wiadomości tekstowe i multimedialne zarówno do członków grupy, jak i indywidualnie. Moduł zarządzania zadaniami pozwala na usprawnienie organizacji pracy w zespole. Wbudowany moduł mapowy pozwala śledzić pozycję wszystkich uczestników grupy. Dzięki wykorzystaniu działającego w trzech wymiarach czujnika ruchu, możliwe jest automatyczne wygenerowanie alarmu, który aktywuje się w momencie gdy użytkownik znalazł się w bezruchu przez określony czas. Jeśli określony użytkownik nie zareaguje na wygenerowany alarm, wówczas do pozostałych użytkowników zostanie wysłane wezwanie zawierające pozycję osoby poszkodowanej. Podczas spotkania także podniesiono kwestię audytów i raportów, do których zobligowane zostały strony podpisaną umową grantową.

Z uwagi na intensywność wdrażanych działań kolejne spotkanie zaplanowano w lutym 2020 r. na terenie służbowej odpowiedzialności białoruskich partnerów.

 

On 29-30.10.2019, the second meeting of the Steering Committee of Project No. PBU1/0062/16 "Joint initiatives of border guards on increasing the effectiveness of border checks and state border protection" implemented within the framework of the Cross-Border Cooperation Programme Poland-Belarus-Ukraine 2014-2020 took place in the Podlaski Border Guard Regional Unit. Representatives of the State Border Committee of the Republic of Belarus, officers of the Nadbuzanski Border Guard Regional Unit and the Podlaski Border Guard Regional Unit took part in the undertaking. 

The aim of the meeting was to assess the state of implementation of the joint project in the reporting period on both sides of the border. Among other things, the operation of the PTT system equipped with the Nadbuzanski Border Guard Regional Unit was discussed. The PTT Connect system is a Push-to-Talk solution using smartphones operating on the basis of the Android operating system to make connections. PTT Connect uses wireless data transmission. It does not require the construction of a dedicated radio infrastructure and practically does not have geographical limitations. The system user can make group, individual and priority calls. In addition, it can send text and multimedia messages both to group members and individually. Task management module allows you to improve the organization of work in a team. A built-in map module allows you to track the position of all group members. By using a three-dimensional motion sensor, it is possible to automatically generate an alarm that is activated when the user is stationary for a specified period of time. If a particular user does not respond to the generated alarm, a call will be sent to the other users with the position of the injured person. During the meeting, the issue of audits and reports was also raised, to which the parties were obliged by a signed grant agreement.

Due to the intensity of implemented activities, the next meeting is planned for February 2020 in the area of official responsibility of the Belarusian partner.

Cross - border Cooperation Programme Poland - Belarus - Ukraine 2014-2020 

Financed by the European Union

 

 

 

do góry