Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Interreg V-A Lithuania–Poland Cooperation Programme Project No. LT – PL -3R -199 “Cooperation of Lithuanian and Polish border guard services”. - Fundusze pomocowe -

Nawigacja

Fundusze pomocowe

Interreg V-A Lithuania–Poland Cooperation Programme Project No. LT – PL -3R -199 “Cooperation of Lithuanian and Polish border guard services”.

Katarzyna Zdanowicz
10.07.2019

***

Interreg V-A Lithuania–Poland Cooperation Programme Project No. LT – PL -3R -199 “Cooperation of Lithuanian and Polish border guard services”.

“Współpraca polsko – litewskich służb granicznych” Projekt Nr LT – PL -3R -199

Zgodnie z decyzją Wspólnego Komitetu Monitorującego Program Współpracy Litwa-Polska Interreg V-A w dniu 21.06.2019 r. Minister Spraw Wewnętrznych Republiki Litewskiej reprezentowany przez kanclerza Karolis Vaitkevičiusa zawarł z Podlaskim Oddziałem Straży Granicznej reprezentowanym przez płk. SG Stanisława Supińskiego umowę na dofinansowanie projektu Nr LT – PL -3R -199 “Współpraca polsko – litewskich służb granicznych”.

Realizacja projektu stanowi część procesu dostosowania struktur Straży Granicznej do wypełnienia wymogów w zakresie zapewnienia ochrony granicy państwowej i porządku publicznego zgodnie z ustaleniami z Schengen. Głównym celem projektu jest wzmocnienie ochrony granicy państwowej, zapobieganie i zwalczanie nielegalnej migracji, handlu ludźmi oraz walka ze zorganizowaną przestępczością transgraniczną poprzez zwiększenie zdolności instytucjonalnych Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej oraz Służby Ochrony Granicy Państwowej RL przy MSW. W ramach projektu Strona polska planuje dokonać zakupu sprzętu specjalistycznego przeznaczonego do ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń popełnionych na terenie służbowej odpowiedzialności oddziału, natomiast Strona litewska zakupi sprzęt i wyposażenie służące do ochrony litewskiego odcinka granicy państwowej. Zastosowanie w/w asortymentu w realizacji ustawowych zadań pozwoli na właściwe zabezpieczenie terenów przygranicznych oraz podniesie skuteczność i efektywności działania Straży Granicznej. Ponadto partnerzy projektu będą mieli możliwość zaimplementowania dobrych praktyk stosowanych po obu stronach granicy oraz wymianę doświadczeń. Mając na względzie dobro społeczności współpraca służb będzie miała wymierny wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego całego regionu. Projekt przyczyni się do zwiększenia ochrony ludności zamieszkującej nie tylko w obszarze Programu, ale również całej UE.

Beneficjentem w Projekcie jest także Słuzba Ochrony Granicy Państwowej przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych RL.

Realizacja działań projektowych będzie trwała 18 miesięcy. Instytucja Zarządzająca zobowiązuje się do alokacji środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację Projektu w wysokości  926 068,02 EUR.

 

The Ministry of the Interior of the Republic of Lithuania, acting as the Managing Authority of the Interreg V-A Lithuania–Poland Cooperation Programme, represented by the chancellor of the ministry Karolis Vaitkevičius, concluded with  Podlaski Border Guard Regional Unit of Maj. Gen. Henryk Minkiewicz, represented by Deputy Commander of Podlaski Border Guard Regional Unit, Col. BG Stanisław Supiński  Contract no Nr LT – PL -3R -199 “Cooperation of Lithuanian and Polish border guard services”.

The implementation of the project is part of the process of adapting the structures of the Border Guard to meet the requirements of ensuring the protection of the state border and public order in accordance with the Schengen arrangements. The main objective of the project is to strengthen the state border protection, prevent and combat illegal migration, trafficking in human beings and fight against organised cross-border crime by increasing the institutional capacity of the Podlaskie Division of the Border Guard and the Border Guard Service of the Ministry of the Interior. Within the framework of the project, the Polish side plans to purchase specialist equipment for prosecuting perpetrators of crimes and offences committed within the area of official responsibility of the branch, while the Lithuanian side will purchase equipment and equipment for the protection of the Lithuanian section of the state border. The application of the above mentioned assortment in the implementation of statutory tasks will allow for proper protection of the border areas and will increase the effectiveness and efficiency of the Border Guard. Moreover, the project partners will have the opportunity to implement good practices applied on both sides of the border and to exchange experiences. Taking into account the welfare of the community, the cooperation of the services will have a measurable impact on ensuring security and public order of the whole region. The project will contribute to increasing the protection of people living not only in the Programme area, but also in the whole EU.

The beneficiary of the Project is also the State Border Protection Service at the Ministry of Interior of the Republic of Lithuania.

The implementation of the project activities will last 18 months. The Managing Authority undertakes to allocate funds from the European Regional Development Fund for the Project implementation in amount of  926 068,02 EUR.

***

W dniu 18.06.2019r. w m. Druskienniki (Litwa) odbyło się zorganizowane z inicjatywy Służby Ochrony Granicy Państwowej przy MSW RL w ramach Programu Współpracy Litwa – Polska Interreg V-A spotkanie Komitetu Sterującego projektem nr LT-PL-3R-199 pn. „Cooperation of Lithuanian and Polish border guard services”.

Głównym tematem rozmów było omówienie współpracy dotyczącej realizacji działań projektowych pomiędzy partnerami oraz plany dotyczące wdrażania projektu w ciągu najbliższych 6 miesięcy.

 

On 18th of June 2019 in Druskinnikai (Lithuania) there was a meeting of the Steering Committee of the Project No LT-PL-3R-199 "“Cooperation of Lithuanian and Polish border guard services” organized on the initiative of the State Border Protection Service at the Ministry of Interior of the Republic of Lithuania within the framework of Interreg V-A Lithuania–Poland Cooperation Programme.

The main topic of the talks was to discuss the cooperation concerning the implementation of the project activities between the partners and the plans for the implementation of the project in the next 6 months.

 

 

***

 

“Współpraca polsko – litewskich służb granicznych” Projekt Nr LT – PL -3R -199

W dniach 11 – 12 września 2019r. w odbyło sie spotkanie grupy ekspertów mające na celu wypracowanie broszury “dobrych praktyk”. Eksperci dyskutowali nad wizją struktury dokumentu i najważniejszymi zagadnieniami, które powinny się w nim znaleźć. Ustalono, że zostaną w niej zawarte normy prawne obowiązujące po obu stronach granicy, wnioski ze szkoleń i spotkań,  a także propozycje konkretnych działań w ramach długoterminowej współpracy partnerów projektu.

Kolejne spotkanie ekspertów zostanie zorganizowane w lutym 2020 r. na terytorium Litwy.

 

"Cooperation of Lithuanian-Polish Border Services Project No. LT - PL -3R -199

On 11-12 September 2019, a meeting of the group of experts was held to develop a Guidelines. The experts discussed the vision of the structure of the document and the most important issues that should be included in it. It was agreed that it would include legal norms applicable on both sides of the border, conclusions from training courses and meetings, as well as proposals for concrete actions within the long-term cooperation of the project partners.

The next expert meeting will be organised in February 2020 in Lithuania.

 

***

W dniu 05.11.2019r. na terenie Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej odbyło się drugie spotkanie Komitetu Sterującego Projektem nr LT-PL-3R-199 pn. „Cooperation of Lithuanian and Polish border guard services” realizowanym w ramach Programu Współpracy Litwa – Polska Interreg V-A. W przedsięwzięciu udział wzięli przedstawiciele zarówno Służby Ochrony Granicy Państwowej przy MSW RL, jak i funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej.

          Celem przedsięwzięcia była ocena stanu wdrażania wspólnego projektu w sprawozdawczym okresie po obu stronach granicy. Omówiono między innymi:

  1. działania szkoleniowe w ramach modułu 4 pn. „Advanced informational technologies, integrated systems and tools for investigation of organized crome in LT and PL border region”, które przeprowadzone zostaną na terytorium Polski w dniach 21-22.11.2019r. oraz 05-06.12.2019r.
  2. stan realizacji postępowań przetargowych;
  3. działania promocyjne;
  4. zagrożenia i problemy.

Podczas spotkania omówiono także kwestię audytów i raportów, do których zobligowane zostały strony podpisaną umową grantową.  Z uwagi na intensywność wdrażanych działań kolejne spotkanie zaplanowano w pierwszym kwartale 2020r. na terenie służbowej odpowiedzialności litewskiego partnera.

 

 

Representatives of Project administration staff and Project steering committee of LB

Representatives of Project administration staff and Project steering committee of B2

         

           On 05.11.2019, the second meeting of the Steering Committee of Project No. LT-PL-3R-199 "Cooperation of Lithuanian and Polish border guard services" took place in the Podlaski Border Guard Regional Unit in the area of the Podlaski Border Guard Regional Unit. The project was attended by representatives of both the State Border Protection Service at the Ministry of Interior of the Republic of Lithuania and officers of the Podlaski Border Guard Regional Unit.

           The aim of the project was to assess the state of implementation of the joint project in the reporting period on both sides of the border. The following issues were discussed:

1) training activities within the framework of module 5, which will be conducted in the territory of Poland on 21-22.11.2019. and 05-06.12.2019. The Lithuanian side has undertaken to provide the list of participants in the project by 05.11.2019;

2) the state of execution of tender procedures;

3) promotional activities;

4) threats and problems.

 

             During the meeting, the issue of audits and reports, to which the parties were obliged by the signed grant agreement, was also raised.

It was agreed that the partner in the project will deliver to the Lead Beneficiary by 05.12.2019. semi-annual report covering the previous period of implementation of project activities.

In addition, in January 2020, it will provide a contribution to the preparation of the addendum.

             Due to the intensity of the implemented activities, the next meeting is planned for the first quarter of 2020 in the area of official responsibility of the Lithuanian partner.

 

***

 

W dniach 21-22 listopada 2019 r.  w hotelu Borowinowy Zdrój w Supraślu w ramach  Projektu  Cooperation of Lithuanian and Polish Border Guard Services nr LT-PL-3R-199 dofinansowanego ze środków Programu  Współpracy  Litwa -  Polska  Interreg V-A odbyło się pierwsze z dwóch szkoleń  „Zagadnienia związane  z  praktyką  prawną w  zakresie nielegalnej migracji”.  Organizatorem wydarzeń jest Wydział Operacyjno – Śledczy Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej.  Mają ono na celu przybliżenie funkcjonariuszom polskim i litewskim, biorącym w nich udział, regulacji karnoprocesowych oraz administracyjnych związanych z nielegalną migracją z zakresu prawa polskiego i litewskiego, a także narzędzi współpracy międzynarodowej przydatnych w zwalczaniu tego zjawiska.

W charakterze wykładowców zostali zaproszeni prokuratorzy Prokuratur Okręgowych w Białymstoku i Suwałkach, sędzia Sądu Najwyższego na Litwie,  przedstawiciele Uniwersytetów w Białymstoku, Kownie i Wilnie, Oficer Łącznikowy Polskiej Straży Granicznej przy Europolu w Hadze, kierownik  Centrum Współpracy Służb Granicznych, Celnych i Policyjnych RP i LT z siedzibą w Budzisku oraz funkcjonariusze Komendy Głównej i Wydziału ds. Cudzoziemców.  Szkolenie to jest jednym z szeregu tego typu przedsięwzięć, które mają się odbyć w ramach ww. projektu zarówno w Polsce jak i na Litwie.  Ponadto w jego ramach ma zostać zakupiony sprzęt ułatwiający codzienną pracę funkcjonariuszy polskich i litewskich służb granicznych, m.in.:  pojazd pościgowo - rozpoznawczy, pojazdy typu Schengen Bus, urządzenia do uzyskiwania danych z telefonów komórkowych, zestaw kamer, dron oraz inne.

Jednym z głównych celów projektu jest wzmocnienie zdolności instytucjonalnych  w zakresie współpracy polsko-litewskiej w zakresie zwalczania przestępczości transgranicznej w regionach przygranicznych.

 

On 21st/22nd November 2019 at the Borowinowy Zdrój Hotel in Supraśl, within the framework of the Project Cooperation of Lithuanian and Polish Border Guard Services no LT-PL-3R-199 co-financed from the funds of the Lithuania-Poland Interreg V-A Cooperation Programme, the first of two trainings "Issues related to legal practice in the field of illegal migration" took place.  The events are organised by the Operational and Investigation Department of the Podlaski Regional Unit of the Border Guard.  Its aim is to familiarize Polish and Lithuanian officers, participating in them, with criminal-process and administrative regulations related to illegal migration in the field of Polish and Lithuanian law, and also with tools of international cooperation useful in combating this problem.

Prosecutors of the District Prosecutor's Offices in Białystok and Suwałki, a judge of the Supreme Court in Lithuania, representatives of the University of Białystok, Kaunas and Vilnius, a liaison officer of the Polish Border Guard at Europol in The Hague, the head of the Centre for Cooperation of the Border Guard, Customs and Police Services of the Republic of Poland and the Republic of Lithuania in Budzisko and officers of the Headquarters and the Foreigners' Department were invited as lecturers.  This training is one of a series of projects of this type to be carried out within the framework of the aforementioned project both in Poland and Lithuania.  Moreover, under the project, equipment facilitating the daily work of officers of Polish and Lithuanian border services is to be purchased, including: a speeding and reconnaissance vehicle, Schengen Bus vehicles, devices for obtaining data from mobile phones, a set of cameras, drone and others.

One of the main objectives of the project is to strengthen institutional capacity in the field of Polish-Lithuanian cooperation in combating cross-border crime in border regions.

 

do góry