Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego Wydziału Techniki i Zaopatrzenia Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku. - Informacja o składnikach majątku -

Nawigacja

Informacja o składnikach majątku

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego Wydziału Techniki i Zaopatrzenia Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku.

Andrzej Łuczaj
29.07.2019

Podlaski Oddział Straży Granicznej w Białymstoku informuje, że posiada do zagospodarowania w formie nieodpłatnego przekazania lub darowizny zużyte i zbędne składniki rzeczowe majątku ruchomego Wydziału Techniki i Zaopatrzenia, których wykazy zamieszczono poniżej.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa, składniki rzeczowe majątku ruchomego mogą być przekazane:
 nieodpłatnie innej jednostce lub jednostce samorządu terytorialnego na czas oznaczony, nieoznaczony albo bez zastrzeżenia obowiązku zwrotu,

 dokonać darowizny na rzecz instytucji kultury, publicznych szkół wyższych, jednostek organizacyjnych, nie będących państwowymi jednostkami budżetowymi, oraz fundacji  i organizacji pożytku publicznego, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą naukową i badawczą, sportową lub turystyczną, z przeznaczeniem na realizację ich celów statutowych.
W przypadku zainteresowania pozyskaniem przedmiotowych składników proszę o złożenie pisemnego wniosku do Komendanta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej   w Białymstoku, zgodnie z § 38 ust. 4 ww. rozporządzenia, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.08.2019 r.
Wniosek powinien zawierać:


 nieodpłatne przekazanie:
1) nazwę, siedzibę i adres podmiotu występującego o nieodpłatne przekazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego lub prawa na dobrach niematerialnych,

2) wskazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego lub prawa na dobrach niematerialnych, którego wniosek dotyczy,

3) oświadczenie, że przekazany składnik rzeczowy majątku ruchomego lub prawo na dobrach niematerialnych zostaną odebrane w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym.

4) w pierwszej kolejności uwzględniane będą potrzeby jednostek Straży Granicznej   i pozostałych jednostek Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.


 darowizna:  
1) nazwę, siedzibę i adres podmiotu występującego o darowiznę składnika rzeczowego majątku ruchomego lub prawa na dobrach niematerialnych,

2) wskazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego lub prawa na dobrach niematerialnych, którego wniosek dotyczy,

3) statut zainteresowanego podmiotu,

4) pisemne uzasadnienie potrzeb,

5) wskazanie sposobu wykorzystania składnika rzeczowego majątku ruchomego lub prawa na dobrach niematerialnych, oświadczenie, że przekazany składnik rzeczowy majątku ruchomego lub prawo na dobrach niematerialnych zostaną odebrane w terminie i miejscu wskazanym  w protokole zdawczo-odbiorczym.

6) zobowiązanie do pokrycia kosztów związanych z darowizną, w tym kosztów odbioru przedmiotu darowizny.
 
Szczegółowych informacji w przedmiotowej sprawie udzielają:
 mjr SG Marek BONDAREWICZ, tel. 85 714 52 33, tel. IP 664 5233
 por. SG Andrzej WĄDOŁKOWSKI, tel. 85 714 52 39, tel. IP 664 5239

do góry