Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Kontrolowali legalność zatrudnienia - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Kontrolowali legalność zatrudnienia

Alina Grygorowicz
08.10.2021

Nieprawidłowości w zatrudnieniu cudzoziemców ujawnili w wyniku przeprowadzonej kontroli funkcjonariusze z Placówki SG w Augustowie. Kontrola zakończyła się nałożeniem mandatu karnego dla pracodawcy zatrudniającego cudzoziemców.

Funkcjonariusze z Placówki SG w Augustowie zakończyli trwającą ponad 3 miesiące kontrolę wykonywania pracy przez cudzoziemców oraz powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom na terytorium RP w podmiocie mającym swoją siedzibę w powiecie łomżyńskim.

Na miejscu podczas rozpoczęcia kontroli wylegitymowano 18 cudzoziemców, w tym 15 obywateli Ukrainy i 3 obywateli Mołdowy. Kontrolą objęto okres od lipca 2020 roku do początku czerwca 2021 roku. W trakcie przeprowadzonej kontroli dokonano analizy dokumentacji z zatrudnienia 78 cudzoziemców, w większości obywateli Ukrainy, ale także Gruzji, Mołdowy i Turkmenistanu.

W wyniku kontroli stwierdzono naruszenie przez kontrolowany podmiot przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2020 r., poz. 1409). Stwierdzono, iż pracodawca nie dotrzymał ustawowych terminów zobowiązujących go do powiadomienia  właściwych organów o rozpoczęciu lub niepodjęciu pracy przez cudzoziemców. Powyższy obowiązek wynika z art. 88 w/w ustawy, a niewywiązanie się z tego obowiązku stanowi wykroczenie określone w art. 120 ust.10 ustawy, za co grozi kara grzywny.

W efekcie przeprowadzonej kontroli pracodawca został ukarany mandatem karnym w wysokości 1,5 tys. zł.

do góry