Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Strzeżony Ośrodek - Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców w Białymstoku -

Nawigacja

Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców w Białymstoku

Strzeżony Ośrodek

08.09.2021

UWAGA!!!
Z dniem 1 marca 2022 r. przywrócono możliwość bezpośrednich wizyt w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców.

Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców w Białymstoku powstał w 2007 roku. Pierwsze przyjęcia cudzoziemców rozpoczęły się w lutym 2008 roku. Ośrodek był przystosowany do przyjmowania rodzin, samotnych kobiet i mężczyzn. Od września 2012 roku ośrodek został przekwalifikowany na ośrodek o profilu męskim. W związku z dużą presją migracyjną na odcinku granicy państwowej z Republiką Białoruś, z dniem 31.08.2021 r. ośrodek został dedykowany do umieszczania rodzin oraz samotnych kobiet. Integralną częścią ośrodka jest również obiekt w Czerwonym Borze. Na terenie Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców w Białymstoku przygotowanych jest 148 miejsc, natomiast w jego obiekcie w Czerwonym Borze 147.

Cudzoziemca umieszcza się w strzeżonym ośrodku na podstawie postanowienia Sądu właściwego ze względu na miejsce zatrzymania cudzoziemca.

Cudzoziemcy umieszczeni w ośrodku lub areszcie dla cudzoziemców mają zapewnioną stałą opiekę medyczną i wyżywienie uwzględniające wymogi religijne i kulturowe. Mogą posiadać przedmioty kultu religijnego, zapewnia się też im możliwość wykonywania praktyk religijnych.

Kontakt z administracją strzeżonego ośrodka (w dni powszednie, w godz. 7:45-15:45):

Naczelnik Wydziału - Kierownik Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców: mjr SG Andrzej ELIASZUK

 • sekretariat: +48 85 714 52 74;
 • fax: +48  85 714 57 09;
 • Osoba wyznaczona do kontaktu z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami zewnętrznymi: Kierownik Sekcji Obsługi Administracyjnej Cudzoziemców SOdC: +48 85 714 51 98;
 • e-mail: sodc.bialystok@strazgraniczna.pl

 Zasady dotyczące odwiedzin osób umieszczonych w ośrodku:

 • Cudzoziemcowi zgody na widzenie, na jego wniosek lub wniosek osoby odwiedzającej, udziela Naczelnik Wydziału - Kierownik Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców w Białymstoku;
 • Wniosek powinien być dostarczony osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres wskazany poniżej (lub poczty elektronicznej na wskazany powyżej e-mail):
 • Wniosek powinien być wypełniony czytelnie, przy czym nazwisko należy napisać drukowanymi literami;
 • Pełnomocnik w dniu widzenia przedkłada oryginał pełnomocnictwa sygnowany przez cudzoziemca;
 • Widzenia są realizowane przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego w związku z istniejącą pandemią, zatem osoba odwiedzająca powinna posiadać maseczkę ochronną i należeć do jednej z niżej wymienionych kategorii osób:

- osoba posiadająca zaświadczenie potwierdzające przeprowadzenie szczepienia  przeciwko COVID-19,
- osoba posiadająca zaświadczenia potwierdzające status ozdrowieńca wydanego nie  wcześniej niż 90 dni przed planowaną wizytą,
- osoba posiadająca negatywny wynik testu na obecność COVID-19, wykonany  metodą RT-PCR nie wcześniej niż 48 h przed datą widzenia;

Widzenia odbywają się przez cały tydzień, w godzinach między 10.00 – 12.15 oraz 14.00 – 16.45, w specjalnie wyznaczonym pomieszczeniu, pod nadzorem funkcjonariusza SG;

 

        Naczelnik Wydziału - Kierownik Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców 
        Podlaski Oddział Straży Granicznej ul. Bema 100 15-370 Białystok

 • Wzór wniosku:  PDF  
 • We wniosku powinny być wymienione wszystkie osoby zamierzające wziąć udział w odwiedzinach;
 • W widzeniu mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby pełnoletnie; liczba osób niepełnoletnich, posiadających wymaganą zgodę, nie podlega ograniczeniu, z tym że osoby do lat 15 mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osoby pełnoletniej, posiadającej zgodę na widzenie;
 • Osoba odwiedzana musi wyrazić zgodę na widzenie;
 • W trakcie widzenia można przekazać cudzoziemcowi paczkę (po sprawdzeniu jej zawartości przez funkcjonariusza w obecności cudzoziemca) oraz pieniądze;
 • Paczka może zawierać: odzież, obuwie i inne przedmioty osobistego użytku, wyroby tytoniowe w oryginalnych opakowaniach producenta oraz środki opatrunkowe i higieniczne a także leki, które jednak mogą być przekazane jedynie za zgodą lekarza SOdC;
 • Zabronione jest przekazywanie: artykułów spożywczych, przedmiotów niebezpiecznych, alkoholu, substancji psychotropowych, środków odurzających i innych przedmiotów, które mogą zagrażać porządkowi i bezpieczeństwu w strzeżonym ośrodku;
 • Osoba odwiedzająca stawiając się w miejscu widzenia, musi mieć przy sobie i okazać ważny dokument tożsamości;
 • Zasadą jest jedno widzenie w ciągu dnia, trwające do 90 minut, jednak w szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą naczelnika wydziału, czas widzenia może zostać przedłużony; cudzoziemiec może też otrzymać zgodę na więcej niż jedno widzenie w ciągu dnia;
 • Widzenia odbywają się przez cały tydzień, w godzinach między 9.30 – 12.15 oraz 13.30 – 16.45, w specjalnie wyznaczonym pomieszczeniu, pod nadzorem funkcjonariusza SG;
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: +48 85 7145279, +48 85 7145502.

 

UWAGA: OBOWIĄZUJE ZAKAZ PRZEKAZYWANIA CUDZOZIEMCOM PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH BEZ WZGLĘDU NA FORMĘ ICH PAKOWANIA. DOTYCZY TO ZARÓWNO ŻYWNOŚCI PRZESYŁANEJ W PACZKACH JAK I PRZEKAZYWANEJ W TRAKCIE ODWIEDZIN.

do góry