Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego - Budowa Placówki Straży Granicznej w Nowym Dworze - PL/2018/PR/0033 - Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego -

Nawigacja

Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego - Budowa Placówki Straży Granicznej w Nowym Dworze - PL/2018/PR/0033

Katarzyna Zdanowicz
28.03.2018

W dniu 15.12.2017 r. została zawarta pomiędzy Skarbem Państwa - Departamentem Funduszy Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, pełniącym funkcję Organu Odpowiedzialnego dla Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Skarbem Państwa - Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, pełniącym funkcję Organu Delegowanego dla Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a Skarbem Państwa - Komendantem Głównym Straży Granicznej reprezentowanym przez Komendanta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej porozumienie finansowe dotyczące projektu nr PL/2018/PR/0033 pt. „Budowa Placówki Straży Granicznej w Nowym Dworze”.

Działania projektowe są bezpośrednio związane z Programem Krajowym – Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego 2014-2020 "Bezgraniczne bezpieczeństwo" i odpowiadają realizacji  celu krajowego 6 Potencjał krajowy oraz celu szczegółowego 2 Granica.

Projekt zakłada dofinansowanie budowy nowej Placówki SG w Nowym Dworze i dostosowanie jej do obowiązujących norm i przepisów. Będzie on realizowany, jako część całego procesu dostosowania struktur Straży Granicznej do wypełnienia wymogów w zakresie zapewnienia ochrony granicy państwowej i porządku publicznego gwarantującego zastosowanie na obszarze  państwa polskiego ustaleń zawartych w traktacie z Schengen. Działanie to przyczyni się do poprawy skutecznej ochrony granicy zewnętrznej Unii Europejskiej na odcinku służbowej odpowiedzialności Placówki Straży Granicznej w Nowym Dworze.

Data zakończenia realizacji projektu -  grudzień 2019 r.

 

 

BEZGRANICZNE BEZPIECZEŃSTWO

 

***

 

11 czerwca 2018 r. o 10:00 odbyła się uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę nowego obiektu Placówki Straży Granicznej w Nowym Dworze - PL/2018/PR/0033.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Jarosław Zieliński, Zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej płk SG Grzegorz Niemiec, Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Grzegorz Biziuk, przedstawiciel wojewody podlaskiego Pan Mirosław Sienkiewicz, Wójt Gminy Nowy Dwór Pan Andrzej Humienny, wykonawca Pan Mariusz Pawłowski podpisali akt erekcyjny pod budowę nowego obiektu placówki. Następnie dokument został wmurowany w fundamenty powstającego budynku. Cała budowa została poświęcona przez kapelanów Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej: ks. ppor. SG Pawła Grzeszka i ks. ppor. SG Piotra Nestoruka. W uroczystości udział wzięli również przedstawiciele władz samorządowych powiatu sokólskiego i białostockiego, służby mundurowe, funkcjonariusze pełniący służbę w Placówce SG w Nowym Dworze, uczniowie i harcerze z miejscowej szkoły oraz uczniowie klasy mundurowej z Dąbrowy Białostockiej.

Obecnie Placówka SG w Nowym Dworze zlokalizowana jest w zaadaptowanym budynku po byłej lecznicy weterynarii. Obiekt ten był budowany z przeznaczeniem na mieszkania służbowe dla weterynarzy i gabinety zabiegowe dla zwierząt. W związku z tym odbiega on od obowiązujących norm i standardów określających sposób pełnienia służby granicznej oraz prowadzenia działań granicznych. Budowa nowego obiektu Placówki SG w Nowym Dworze w znacznym stopniu usprawni wykonywanie zadań związanych z ochroną granicy państwowej. W ramach realizacji tego zadania powstaną m.in. budynek administracyjny, garaże, kojce z budami, wybieg oraz tor przeszkód dla psów służbowych, wieża łączności radiowej z przyłączami i instalacjami, a także ogrodzenie kompleksu z monitoringiem.

Zakończenie robót budowlanych zaplanowano na wrzesień 2019 roku. Ich wartość to około 11,5 mln zł. Budowa  nowego obiektu Placówki realizowana jest w ramach projektu nr PL/2018/PR/0033 pt. „Budowa Placówki Straży Granicznej w Nowym Dworze” współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego – Instrument na rzecz Wsparcia Finansowego w zakresie Granic Zewnętrznych i Wiz na lata 2014-2020.

Placówkę SG w Nowym Dworze utworzono w 1997 r. Położona jest w odległości 6 km od linii granicy państwowej. Ochrania odcinek granicy państwowej z Republiką Białorusi o długości 13,6 km.

 

 

BEZGRANICZNE BEZPIECZEŃSTWO

 

 

***

 

Podczas wizyty w Podlaskim Oddziale Straży Graniczej 10 czerwca 2019 r. Sekretarz Stanu w MSWiA Jarosław Zieliński udał się na plac budowy nowych obiektów Placówki SG w Nowym Dworze, by zapoznać sie z postępem prowadzonych tam prac.

Zakończenie robót budowlanych w Placówce SG w Nowym Dworze zaplanowano na III kwartał 2019 roku. Ich wartość to około 11,5 mln zł. Budowa  nowego obiektu placówki realizowana jest w ramach projektu nr PL/2018/PR/0033 pt. „Budowa Placówki Straży Granicznej w Nowym Dworze" współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego – Instrument na rzecz Wsparcia Finansowego w zakresie Granic Zewnętrznych i Wiz na lata 2014-2020.

 

 

BEZGRANICZNE BEZPIECZEŃSTWO

***

 

6 października 2019 r., odbyło się uroczyste oddanie do użytkowania nowego obiektu Placówki SG w Nowym Dworze. Inwestycja współfinansowana została ze środków z Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Zebranych na dzisiejszej uroczystości gości przywitał Komendant Placówki SG w Nowym Dworze kpt. SG Wojciech Zyśkowski,  który jednocześnie podziękował wszystkim, którzy zaangażowani byli w przebieg inwestycji. Następnie głos zabrał Sekretarz Stanu w MSWiA Jarosław Zieliński i Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG Grzegorz Biziuk. Po poświęceniu budynku przez kapelanów Podlaskiego Oddziału SG uroczystego symbolicznego otwarcia obiektu poprzez przecięcie wstęgi dokonał Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji wraz z Komendantem Podlaskiego Oddziału SG. Na zakończenie wszyscy zgromadzeni goście mogli obejrzeć obiekt i pomieszczania w całej placówce.

W dzisiejszej uroczystości udział oprócz Sekretarza Stanu w MSWiA Jarosława Zielińskiego, Komendanta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG Grzegorza Biziuka wzięli Zastępcy Komendanta Oddziału: ppłk SG Andrzej Stasiulewicz i płk SG Stanisław Supiński, komendanci placówek POSG, przedstawiciele podlaskich służb mundurowych, samorządowcy, duchowieństwo, uczniowie, harcerze oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy Nowego Dworu i okolic.

Poprzednia Placówka SG w Nowym Dworze zlokalizowana była w zaadaptowanym budynku po byłej lecznicy weterynarii. Obiekt ten był budowany z przeznaczeniem na mieszkania służbowe dla weterynarzy i gabinety zabiegowe dla zwierząt. Odbiegał on od obowiązujących norm i standardów określających sposób pełnienia służby granicznej oraz prowadzenia działań granicznych.  

Nowy obiekt Placówki SG w Nowym Dworze w znacznym stopniu usprawni wykonywanie zadań związanych z ochroną granicy państwowej. W ramach realizacji tego zadania powstał m.in. budynek administracyjny, garaże, kojce z budami, wybieg oraz tor przeszkód dla psów służbowych, wieża łączności radiowej z przyłączami i instalacjami, a także ogrodzenie kompleksu z monitoringiem.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł ponad 12,5 mln zł. Budowa  nowego obiektu Placówki realizowana jest w ramach projektu nr PL/2018/PR/0033 pt. „Budowa Placówki Straży Granicznej w Nowym Dworze” współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego – Instrument na rzecz Wsparcia Finansowego w zakresie Granic Zewnętrznych i Wiz na lata 2014-2020.

Placówkę SG w Nowym Dworze utworzono w 1997 r. Położona jest w odległości 6 km od linii granicy państwowej. Ochrania odcinek granicy państwowej z Republiką Białorusi o długości 13,6 km.

 

 

BEZGRANICZNE BEZPIECZEŃSTWO

do góry