Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Nabór do służby w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej trwa - Nabór do służby -

Nawigacja

Nabór do służby

Nabór do służby w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej trwa

Alina Grygorowicz
06.06.2023

 

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do służby ustala termin złożenia dokumentów:

- telefonicznie w poniedziałki od 8:00 do 18:00 oraz od wtorku do piątku od 8.00 do 15.00 pod numerem telefonu 85 7145533. 

(w tych dniach i godzinach komórka kadrowa udziela kompleksowej informacji, dotyczącej rekrutacji do służby, a także przyjmuje dokumenty, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu)

- za pomocą aplikacji Nabór SG umieszczonej pod adresem internetowym: 

https://strazgraniczna.pl/pra/aplikuj-do-sluzby-w-sg/3,Nabor-do-sluzby.html  (Aplikanci mogą zarejestrować swoje konta na dwa sposoby: przez założenie profilu, dające możliwość  wielokrotnego brania udziału w postępowaniach lub jednorazową rejestracje do jednego postępowania tzw. ,,szybkiej rejestracji”).

W wyznaczonym, w trakcie rozmowy telefonicznej lub otrzymanym drogą e-mailową terminie (termin należy potwierdzić) kandydat zgłasza się osobiście z kompletem dokumentów do biura przepustek

Komendy Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej

ul. gen. Józefa Bema 100 w Białymstoku.

 

Nabór realizowany jest pod kątem planowanych przyjęć do służby, w szczególności do Placówek Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej.

 

OFERUJEMY:

- stabilne warunki służby;

 • płace po przyjęciu do służby:

                    do 26 lat – 3.637,18 zł (netto)

           powyżej 26 lat – 3.487,18 zł (netto)

           a po ukończeniu szkolenia podoficerskiego:

                    do 26 lat – 5.053,96 zł (netto)

                   powyżej 26 lat – 4.717,96 zł (netto)

dodatkowo od 1 marca 2023 r. – funkcjonariuszom pełniącym służbie w bezpośredniej ochronie granicy państwowej przysługuje dodatek graniczny w wysokości 450 zł;

 • wyposażenie w niezbędne umundurowanie;
 • coroczny równoważnik pieniężny na umundurowanie;
 • płatny urlop wypoczynkowy w wymiarze 26 dni;
 • dofinansowanie do wypoczynku;
 • urlopy dodatkowe;
 • nagrodę roczną tzw. „trzynastkę’;
 • nagrody jubileuszowe;
 • zwrot kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby z pobliskich miejscowości;
 • równoważnik za brak kwatery;

- bogata ofertę szkoleniową i rozwój zawodowy;

- udział w misjach poza granicami kraju.

 

Wymogi ustawowe stawiane kandydatom do służby w Straży Granicznej

 

Służbę w Straży Granicznej może pełnić osoba:

 • posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie,
 • o nieposzlakowanej opinii,
 • niekarana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • korzystająca w pełni z praw publicznych,
 • posiadająca co najmniej średnie wykształcenie,
 • posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotowa jest się podporządkować,
 • dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
 • która pozytywnie zaliczy procedurę kwalifikacyjną.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Komendy Głównej Straży Granicznej: https://strazgraniczna.pl/pl/straz-graniczna/sprawy-kadrowe/najczesciej-zadawane-py/3181,Najczesciej-zadawane-pytania.html

 

Osoba przyjmująca dokumenty sprawdzi je i poinformuje kandydata o przebiegu postępowania kwalifikacyjnego.

 

Komplet dokumentów składa się z:

 

 • podania o przyjęcie do służby w Straży Granicznej kierowanego do Komendanta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej,

wzór podania

 • wypełnionego kwestionariusza osobowego kandydata do służby w SG (kwestionariusz wypełniamy odręcznie, czytelnie, pismem drukowanym, bez żadnych skreśleń, pełnymi zdaniami; odpowiedź „TAK” lub „NIE” nie jest odpowiedzią wyczerpującą),
  • kwestionariusz osobowy do pobrania
  • wzór wypełnionego kwestionariusza osobowego
  • pomoc w wypełnieniu kwestionariusza osobowego
 • dwóch aktualnych kolorowych fotografii w formacie wymaganym do dowodu osobistego,
 • kserokopii dowodu osobistego,
 • kserokopii książeczki wojskowej (o ile kandydat jest objęty ewidencją wojskową; kserujemy strony z adnotacjami, a w przypadku kandydatów ze średnim wykształceniem – informację o przeniesieniu do rezerwy) albo legitymacji służbowej żołnierza zawodowego i aktualnego orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej o zdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej,
 • kserokopii świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, o ile wcześniej kandydat pozostawał w stosunku pracy lub służby,
 • kserokopii aktualnego zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego wydanego nie wcześniej niż przed sześcioma miesiącami licząc od dnia złożenia podania o przyjęcie do służby (dotyczy wyłącznie kandydatów posiadających aktualne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych uznawane w SG),
 • kserokopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, w tym specjalistyczne (świadectwo ukończenia szkoły średniej oraz świadectwo dojrzałości, dyplomy ukończenia studiów wyższych, prawo jazdy, uprawnienia instruktorskie itp.),
 • kserokopii odpisu skróconego aktu urodzenia kandydata,
 • kserokopii odpisu skróconego aktu małżeństwa kandydata, o ile dotyczy to kandydata,
 • kserokopii paszportu, o ile kandydat go posiada (strona personalna oraz strony z adnotacjami dotyczącymi wyjazdów).

Kandydat może także przedłożyć dokumenty potwierdzające jego dodatkowe umiejętności, osiągnięcia zawodowe lub naukowe oraz opinie polecające.

 

Składając podanie kandydat przedkłada do wglądu:

 • oryginały ww. dokumentów,
 • posiadane aktualne poświadczenie bezpieczeństwa, upoważniające do dostępu do informacji niejawnych, o ile poświadczenie takie uzyskał,
 • inne dokumenty, jeżeli obowiązek przedłożenia ich wynika z odrębnych przepisów.

 

Przebieg postępowania kwalifikacyjnego.

Postępowanie kwalifikacyjne do służby w Straży Granicznej składa się z dwóch etapów. W I etapie postępowania kwalifikacyjnego dokonywany jest przegląd złożonych przez kandydata dokumentów. W oparciu o ww. dokumenty wystawiana jest wstępna ocena w zakresie spełniania przez osobę ubiegającą się o przyjęcie do służby wymagań określonych w ustawie. W przypadku złożenia niekompletnych lub wadliwie wypełnionych dokumentów, zostają one zwrócone kandydatowi celem poprawienia lub uzupełnienia. Ponowne złożenie podania wraz z niekompletnymi czy wadliwie wypełnionymi dokumentami może skutkować odmową wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego do służby w SG. Po dokonaniu szczegółowej analizy przedłożonych przez kandydata dokumentów Komendant Oddziału, który zgodnie z posiadanym zakresem kompetencji jest uprawniony do rozpatrywania próśb osób ubiegających się o przyjęcie do służby w jednostce organizacyjnej Straży Granicznej, może poddać kandydata procedurze opracowania lub odmówić prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego. Kandydat, który uzyskał akceptację Komendanta Oddziału, kierowany jest na:

 • wstępną rozmowę kwalifikacyjną pozwalającą w szczególności na ocenę umiejętności autoprezentacji, poprawności w formułowaniu myśli, umiejętności nawiązania kontaktu, poziomu elokwencji, a także poznanie zainteresowań kandydata, zakresu kwalifikacji zawodowych i posiadanej wiedzy o Straży Granicznej oraz motywacji do podjęcia służby;
 • badanie psychologiczne (co do zasady wykonywane w jednostce organizacyjnej SG prowadzącej postępowanie kwalifikacyjne) określające predyspozycje intelektualne i osobowościowe kandydata. Trwa ono około 6 godzin. W przypadku, gdy kandydat zgłosi się na badanie w złym stanie zdrowia, złym samopoczuciu spowodowanym np. przeżyciem traumatycznym, ma obowiązek poinformowania o tym przeprowadzającego badanie psychologiczne, a psycholog ma prawo odstąpić od wykonania badania.

Ponadto, kandydat zostaje poddany postępowaniu sprawdzającemu, którego celem jest ustalenie, czy ww. daje rękojmię zachowania tajemnicy - stosownie do wymogów określonych przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.2019.742). W tym celu będzie wymagane złożenie ankiety bezpieczeństwa osobowego.

Ankieta bezpieczeństwa osobowego (należy ją wydrukować dwustronnie)

Wskazówki dotyczące wypełnienia oraz złożenia ankiety bezpieczeństwa osobowego

 

W ramach I etapu postępowania kwalifikacyjnego w ewidencjach, rejestrach i kartotekach zostaje dokonane sprawdzenie prawdziwości danych zamieszczonych w kwestionariuszu osobowym kandydata do służby w Straży Granicznej. I etap postępowania kwalifikacyjnego do służby kończy się oceną kandydata i wydaniem opinii w zakresie dopuszczenia go do II etapu postępowania kwalifikacyjnego. Negatywny wynik jednego z elementów postępowania wchodzących w skład I etapu powoduje przerwanie prowadzonego postępowania kwalifikacyjnego do służby w SG.

 

Ponadto !

W Podlaskim Oddziale Straży Granicznej w każdą środę przeprowadzany jest próbny test sprawności fizycznej dla kandydatów do służby w Straży Granicznej.

Jeżeli jesteś zainteresowany udziałem w próbnym teście sprawności fizycznej pamiętaj, aby przed przybyciem do Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej telefonicznie potwierdzić swój udział w teście najpóźniej do wtorku do godz. 13.00 przed planowaną wizytą w POSG. Numery telefonów do kontaktu: 505 713 390 lub 85 714 55 05,  85 714 51 49, 85 714 54 68.

Przystępując do próbnego testu sprawności fizycznej należy:

 1. przynieść dowód osobisty, strój i obuwie sportowe,
 2. przedstawić zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do udziału w teście sprawności fizycznej, wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed przystąpieniem do testu.

Pamiętaj, że udział w teście organizowanym w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej nie jest obowiązkowy. Jeżeli masz już jednak wyznaczony termin egzaminów II etapu postępowania kwalifikacyjnego, do próbnego testu najpóźniej możesz przystąpić na 7 dni przed ww. egzaminami.

Tabela norm sprawnościowych kandydatów do służby w Straży Granicznej (mężczyźni) 

Tabela norm sprawnościowych kandydatów do służby w Straży Granicznej (kobiety) 

 

 

 

Źródło: Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej

 

W trakcie trwającego postępowania kwalifikacyjnego do służby w Straży Granicznej kandydat poddawany jest badaniu psychofizjologicznemu.

 

II etap postępowania kwalifikacyjnego do służby w Straży Granicznej przeprowadzany jest w jednym z ośrodków szkolenia SG, jak również w Oddziale prowadzącym postępowanie kwalifikacyjne i składa się z:

 • testu pisemnego obejmującego wiedzę ogólną - przykładowe testy
 • testu pisemnego obejmującego znajomość języka obcego - przykładowe testy
 • testu sprawności fizycznej
 • rozmowy kwalifikacyjnej.

Po pozytywnym ukończeniu II etapu postępowania kwalifikacyjnego (uzyskaniu co najmniej 12 pkt. z egzaminów), kandydat kierowany jest do komisji lekarskiej celem ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Straży Granicznej.

 

Nabór do służby odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o Straży Granicznej z dnia 12 października 1990 r. oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej (Dz.U.2006.23.175 ze zm.).

Rozporządzenie MSWiA z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej 

 

Liczba kandydatów przewidywanych do przyjęcia w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej w roku 2023:

 • październik – 33 osoby z możliwością zwiększenia limitu przyjęć
do góry