Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Spotkanie Komitetu Sterującego Projektem nr LT-PL-3R-199 - Interreg V-A Lithuania–Poland Cooperation Programme Project No. LT – PL -3R -199 “Cooperation of Lithuanian and Polish border guard services”. -

Nawigacja

Interreg V-A Lithuania–Poland Cooperation Programme Project No. LT – PL -3R -199 “Cooperation of Lithuanian and Polish border guard services”.

Spotkanie Komitetu Sterującego Projektem nr LT-PL-3R-199

Katarzyna Zdanowicz
06.11.2019

W dniu 05.11.2019r. na terenie Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej odbyło się drugie spotkanie Komitetu Sterującego Projektem nr LT-PL-3R-199 pn. „Cooperation of Lithuanian and Polish border guard services” realizowanym w ramach Programu Współpracy Litwa – Polska Interreg V-A.

W przedsięwzięciu udział wzięli przedstawiciele zarówno Służby Ochrony Granicy Państwowej przy MSW RL, jak i funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. Celem przedsięwzięcia była ocena stanu wdrażania wspólnego projektu w sprawozdawczym okresie po obu stronach granicy. Omówiono między innymi:

  1. działania szkoleniowe w ramach modułu 4 pn. „Advanced informational technologies, integrated systems and tools for investigation of organized crome in LT and PL border region”, które przeprowadzone zostaną na terytorium Polski w dniach 21-22.11.2019r. oraz 05-06.12.2019r.
  2. stan realizacji postępowań przetargowych;
  3. działania promocyjne;
  4. zagrożenia i problemy.

Podczas spotkania omówiono także kwestię audytów i raportów, do których zobligowane zostały strony podpisaną umową grantową.  Z uwagi na intensywność wdrażanych działań kolejne spotkanie zaplanowano w pierwszym kwartale 2020r. na terenie służbowej odpowiedzialności litewskiego partnera.

 

Representatives of Project administration staff and Project steering committee of LB

Representatives of Project administration staff and Project steering committee of B2

   

On 05.11.2019, the second meeting of the Steering Committee of Project No. LT-PL-3R-199 "Cooperation of Lithuanian and Polish border guard services" took place in the Podlaski Border Guard Regional Unit in the area of the Podlaski Border Guard Regional Unit. The project was attended by representatives of both the State Border Protection Service at the Ministry of Interior of the Republic of Lithuania and officers of the Podlaski Border Guard Regional Unit.

The aim of the project was to assess the state of implementation of the joint project in the reporting period on both sides of the border. The following issues were discussed:

1) training activities within the framework of module 5, which will be conducted in the territory of Poland on 21-22.11.2019. and 05-06.12.2019. The Lithuanian side has undertaken to provide the list of participants in the project by 05.11.2019;

2) the state of execution of tender procedures;

3) promotional activities;

4) threats and problems.

During the meeting, the issue of audits and reports, to which the parties were obliged by the signed grant agreement, was also raised. It was agreed that the partner in the project will deliver to the Lead Beneficiary by 05.12.2019. semi-annual report covering the previous period of implementation of project activities. In addition, in January 2020, it will provide a contribution to the preparation of the addendum. Due to the intensity of the implemented activities, the next meeting is planned for the first quarter of 2020 in the area of official responsibility of the Lithuanian partner.

do góry