Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Drugie spotkanie grupy ekspertów dotyczące opracowania broszury wspólnych praktyk oraz trzecie spotkanie Komitetu Sterującego Projektem nr LT-PL-3R-199 - Interreg V-A Lithuania–Poland Cooperation Programme Project No. LT – PL -3R -199 “Cooperation of Lithuanian and Polish border guard services”. -

Nawigacja

Interreg V-A Lithuania–Poland Cooperation Programme Project No. LT – PL -3R -199 “Cooperation of Lithuanian and Polish border guard services”.

Drugie spotkanie grupy ekspertów dotyczące opracowania broszury wspólnych praktyk oraz trzecie spotkanie Komitetu Sterującego Projektem nr LT-PL-3R-199

Katarzyna Zdanowicz
11.03.2020

W dniach 09-10.03.2020r. na terytorium Litwy w Druskiennikach odbyło się drugie spotkanie grupy ekspertów dotyczące opracowania broszury wspólnych praktyk oraz trzecie spotkanie Komitetu Sterującego Projektem nr LT-PL-3R-199 pn. „Cooperation of Lithuanian and Polish border guard services” realizowanym w ramach Programu Interreg V-A Litwa - Polska 2014-2020.

Spotkanie poprowadził Pan płk Virgaudas Lukosevicius przedstawiciel Służby Ochrony Granicy Państwowej prze MSW RL, który przedstawił stan wdrażania projektu po stronie litewskiej.

Ponadto podczas spotkania omówione zostały:

1) szczegóły współpracy ze strona litewską, jako partnera w projekcie;

3) zagadnienie związane z kontrolą projektów pierwszego stopnia oraz uwagi Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu do sprawozdania;

4) zagadnienia związane z opracowaniem broszury;

5) działania projektowe planowane do realizacji w najbliższych 6 miesiącach;

6) problemy, zagrożenia i zmiany w karcie projektu.

Kolejne spotkanie Komitetu Sterującego Projektem zaplanowano na terenie służbowej odpowiedzialności Podlaskiego Oddziału SG.

 

On 09-10.03.2020 on the territory of Lithuania in the city of Druskininkai the 2nd meeting of expert's group concerning the development of a brochure of common practices and the 3rd Meeting of the Steering Committee of Project No. LT-PL-3R-199 entitled "Cooperation of Lithuanian and Polish border guard services" implemented under the Interreg V-A Lithuania - Poland 2014-2020 Programme took place.

The meeting was chaired by Colonel Virgaudas Lukosevicius, representative of the State Border Protection Service of the Ministry of Interior of the Republic of Lithuania, who presented the state of the project implementation on the Lithuanian side.

In addition, during the meeting were discussed:

1) details of cooperation with the Lithuanian side as a partner in the project;

3) issue related to the control of first level projects and comments of the Joint Technical Secretariat of the Programme to the report;

4) issues related to the preparation of the brochure;

5) project activities planned for implementation in the next 6 months;

6) problems, threats and changes in the project fiche.

 

The next meeting of the Project Steering Committee is planned in the area of official responsibility of the Podlaski Border Guard Regional Unit.  

 

  • II spotkanie zespołu roboczego dotyczące opracowania broszury wspólnych praktyk oraz III spotkanie Komitetu Sterującego Projektem nr LT-PL-3R-199
    II spotkanie zespołu roboczego dotyczące opracowania broszury wspólnych praktyk oraz III spotkanie Komitetu Sterującego Projektem nr LT-PL-3R-199
  • II spotkanie zespołu roboczego dotyczące opracowania broszury wspólnych praktyk oraz III spotkanie Komitetu Sterującego Projektem nr LT-PL-3R-199
    II spotkanie zespołu roboczego dotyczące opracowania broszury wspólnych praktyk oraz III spotkanie Komitetu Sterującego Projektem nr LT-PL-3R-199
  • II spotkanie zespołu roboczego dotyczące opracowania broszury wspólnych praktyk oraz III spotkanie Komitetu Sterującego Projektem nr LT-PL-3R-199
    II spotkanie zespołu roboczego dotyczące opracowania broszury wspólnych praktyk oraz III spotkanie Komitetu Sterującego Projektem nr LT-PL-3R-199
do góry