Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Podpisanie Porozumienia Partnerskiego do projektu No. PLBU.04.02.00-20-0062 / 17-00 pt. „Wspólne inicjatywy służb granicznych w celu poprawy efektywności odpraw i ochrony granicy państwowej”. - Cross-Border Cooperation Programme Poland-Belarus-Ukraine 2014-2020 „Joint initiatives of border guards on increasing the effectiveness of border checks and state border protection”- Projekt No. PLBU.04.02.00-20-0062/17-00 -

Nawigacja

Cross-Border Cooperation Programme Poland-Belarus-Ukraine 2014-2020 „Joint initiatives of border guards on increasing the effectiveness of border checks and state border protection”- Projekt No. PLBU.04.02.00-20-0062/17-00

Podpisanie Porozumienia Partnerskiego do projektu No. PLBU.04.02.00-20-0062 / 17-00 pt. „Wspólne inicjatywy służb granicznych w celu poprawy efektywności odpraw i ochrony granicy państwowej”.

Katarzyna Zdanowicz
28.06.2018

W dniu 26.06.2018 r. w Brześciu odbyło się spotkanie pomiędzy Podlaskim i Nadbużańskim Oddziałem Straży Granicznej reprezentowanym przez Zastępców Komendantów Oddziałów odpowiednio Pana płk. SG Stanisława Supińskiego, Pana ppłk. SG Łukasza Ćwika oraz Przedstawiciela Państwowego Komitetu Granicznego Republiki Białorusi reprezentowanego przez Pana płk Andreia Girsa, Szefa Departamentu Kontroli Granicznej, jako Beneficjentów Projektu  No. PLBU.04.02.00-20-0062 / 17-00 pt. „Wspólne inicjatywy służb granicznych w celu poprawy efektywności odpraw i ochrony granicy państwowej”.

Spotkanie miało na celu podpisanie Porozumienia Partnerskiego regulującego zasady i procedury współpracy oraz wzajemne zobowiązania Stron podczas realizacji  Projektu. Ponadto niniejsza Umowa określa wymogi dotyczące prawidłowego zarządzania przez Strony współfinansowaniem przyznanym na realizację Projektu, a także warunki dotyczące odzyskiwania przez Beneficjenta Wiodącego od Beneficjentów niesłusznie wydatkowanych kwot.

***

On June 26, 2018 in Brest there was a meeting between the Podlaski and Nadbużański Border Guard Regional Unit represented by Deputy Commanders of the Regional Units, respectively, Border Guard Col. Stanisław SUPIŃSKI, Border Guard Lt. Col. SG Łukasz ĆWIK and the Representative of the State Border Committee of the Republic of Belarus represented by Col. Andrei GIRS - Head of the Border Control Department, as Beneficiaries of the Project No. PLBU.04.02.00-20-0062 / 17-00 "Joint initiatives of border guards to improve the efficiency of border checks and state border protection ".

The meeting was aimed at signing the Partnership Agreement regulating the principles and procedures of cooperation and mutual obligations of the Parties during the implementation of the Project. In addition, this Agreement sets out the requirements for the correct management by the Parties of the co-financing granted for the implementation of the Project, as well as the conditions for the recovery of amounts unduly spent by the Lead Beneficiary from the Beneficiaries.

  • Podpisanie Porozumienia Partnerskiego do projektu
    Podpisanie Porozumienia Partnerskiego do projektu
do góry