Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Pierwsze spotkanie Komitetu Sterującego Projektu nr. PBU1/0062/16 "Wspólne inicjatywy straży granicznej w zakresie zwiększenia skuteczności kontroli granicznych i ochrony granic państwowych" - Cross-Border Cooperation Programme Poland-Belarus-Ukraine 2014-2020 „Joint initiatives of border guards on increasing the effectiveness of border checks and state border protection”- Projekt No. PLBU.04.02.00-20-0062/17-00 -

Nawigacja

Cross-Border Cooperation Programme Poland-Belarus-Ukraine 2014-2020 „Joint initiatives of border guards on increasing the effectiveness of border checks and state border protection”- Projekt No. PLBU.04.02.00-20-0062/17-00

Pierwsze spotkanie Komitetu Sterującego Projektu nr. PBU1/0062/16 "Wspólne inicjatywy straży granicznej w zakresie zwiększenia skuteczności kontroli granicznych i ochrony granic państwowych"

Katarzyna Zdanowicz
17.06.2019

W dniach 13-14 czerwca 2019 r. na terytorium Republiki Białoruś w Mińsku odbyło się pierwsze spotkanie Komitetu Sterującego Projektu nr. PBU1/0062/16 "Wspólne inicjatywy straży granicznej w zakresie zwiększenia skuteczności kontroli granicznych i ochrony granic państwowych" zorganizowane z inicjatywy Państwowego Komitetu Granicznego Republiki Białoruś w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

Po powitaniu uczestników spotkanie poprowadził Andriej Hirs, przedstawiciel Państwowego Komitetu Granicznego Republiki Białoruś, który omówił stan realizacji projektu w ciągu ostatnich 6 miesięcy. Powiedział, że w celu zapewnienia sprawnego zarządzania projektem w Państwowym Komitecie Granicznym powołano zespół ekspertów w dziedzinie ochrony granic zielonych, współpracy międzynarodowej, logistyki i finansów.

Ponadto, w styczniu 2019 r. zespół składał się z ekspertów w dziedzinie ochrony zielonych granic, współpracy międzynarodowej, logistyki i finansów. Wybrano audytora, któremu zlecono świadczenie powiązanych usług w zakresie weryfikacji wydatków, weryfikacji sprawozdań opisowych i finansowych oraz wydawania zaświadczeń o weryfikacji wydatków.

W imieniu Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej płk Stanisław Supiński omówił kwestie związane z aktualnym stanem realizacji projektu po stronie polskiej, sprawozdawczością, promocją i systemem kontroli pierwszego stopnia.

Podczas spotkania omówiono współpracę pomiędzy Podlaskim Oddziałem Straży Granicznej, Nadbużańskim Oddziałem Straży Granicznej oraz Państwowym Komitetem Granicznym Republiki Białoruś w zakresie działań projektowych.

Na stronie internetowej Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, w zakładce Komenda utworzono zakładkę fundusze pomocowe, na której umieszczane są wszystkie informacje związane z realizacją przedmiotowego projektu.

 

***

 

On 13-14 June 2019 in the territory of the Republic of Belarus in Minsk there was held a meeting of the Steering Committee of the Project no. PBU1/0062/16 "Joint initiatives of border guards on increasing the effectiveness of border checks and state border protection" organized on the initiative of the State Border Committee of the Republic of Belarus within the framework of the Cross-Border Cooperation Programme Poland-Belarus-Ukraine 2014-2020.     

After welcoming the participants, the meeting was hosted by Mr. Andrei Hirs, a representative of the State Border Committee of the Republic of Belarus, who discussed the status of project implementation in the last 6 months. He said that in order to ensure efficient project management, a team of experts in the field of green border protection, international cooperation, logistics and finance was established in the State Border Committee.

Moreover, in January 2019 the team was composed of experts in the field of green border protection, international cooperation, logistics and finance. An auditor was selected to be commissioned to provide related services with verification of expenses, verification of descriptive and financial reports and issuing certificates on expenditure verification.

On behalf of the Podlaski Border Guard Regional Unit, Colonel Stanisław Supiński discussed the issues related to the current state of project implementation on the Polish side, reporting, promotion and the first level control system.

During the meeting, cooperation between the Podlaski Border Guard Regional Unit, the Nadbuzanski Border Guard Regional Unit and the State Border Committee of the Republic of Belarus concerning project activities was discussed.

On the website of the Podlaski Border Guard Regional Unit, in the section on the Command, a tab fund has been created, where all information related to the following is placed with the implementation of the project.

 

Za treść tej strony internetowej odpowiedzialny jest Podlaski Oddział Straży Granicznej.
This website  its contents are the sole responsibility of Podlaski Border Guard Regional Unit.

 

Cross - border Cooperation Programme Poland - Belarus - Ukraine 2014-2020 

Financed by the European Union

  • Posiedzenie Komitetu Sterującego Projektu nr. PBU1/0062/16 "Wspólne inicjatywy straży granicznej w zakresie zwiększenia skuteczności kontroli granicznych i ochrony granic państwowych"
    Posiedzenie Komitetu Sterującego Projektu nr. PBU1/0062/16 "Wspólne inicjatywy straży granicznej w zakresie zwiększenia skuteczności kontroli granicznych i ochrony granic państwowych"
  • Posiedzenie Komitetu Sterującego Projektu nr. PBU1/0062/16 "Wspólne inicjatywy straży granicznej w zakresie zwiększenia skuteczności kontroli granicznych i ochrony granic państwowych"
    Posiedzenie Komitetu Sterującego Projektu nr. PBU1/0062/16 "Wspólne inicjatywy straży granicznej w zakresie zwiększenia skuteczności kontroli granicznych i ochrony granic państwowych"
  • Posiedzenie Komitetu Sterującego Projektu nr. PBU1/0062/16 "Wspólne inicjatywy straży granicznej w zakresie zwiększenia skuteczności kontroli granicznych i ochrony granic państwowych"
    Posiedzenie Komitetu Sterującego Projektu nr. PBU1/0062/16 "Wspólne inicjatywy straży granicznej w zakresie zwiększenia skuteczności kontroli granicznych i ochrony granic państwowych"
do góry