Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Trzecie i czwarte spotkanie grupy ekspertów dotyczące opracowania broszury wspólnych praktyk - Interreg V-A Lithuania–Poland Cooperation Programme Project No. LT – PL -3R -199 “Cooperation of Lithuanian and Polish border guard services”. -

Nawigacja

Interreg V-A Lithuania–Poland Cooperation Programme Project No. LT – PL -3R -199 “Cooperation of Lithuanian and Polish border guard services”.

Trzecie i czwarte spotkanie grupy ekspertów dotyczące opracowania broszury wspólnych praktyk

Katarzyna Zdanowicz
01.03.2021

W lutym br. odbyło się III i IV spotkanie ekspertów w ramach projektu nr LT-PL-3R-199 pn. “Cooperation of Lithuanian and Polish border guard services” mające na celu opracowanie broszury wspólnych praktyk.

Podczas spotkań polsko – litewscy eksperci dyskutowali nad ostateczną wersją dokumentu. A także omówili rezultaty tabeli ewaluacyjnej dotyczącej wyników wywiadu kryminalnego oraz  przedstawili wnioski z ewaluacji poszczególnych aktywności projektowych.
Mając na względzie obowiązujące obostrzenia spowodowane pandemią COVID-19 spotkanie przeprowadzone zostało w formie on – line.

***

In February this year, the III and IV meeting of experts under the project No. LT-PL-3R-199 titled "Cooperation of Lithuanian and Polish border guard services" took place, aimed at developing a brochure of common practices.
During the meetings, the Lithuanian-Polish experts discussed the final version of the document. They also discussed the results of the evaluation table on the results of criminal intelligence and presented conclusions from the evaluation of individual project activities.
Taking into account the existing restrictions caused by the COVID-19 pandemic, the meeting was conducted in the form of on - line.

do góry