Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Nowoczesny sprzęt optoelektroniczny w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej - Cross-Border Cooperation Programme Poland-Belarus-Ukraine 2014-2020 „Joint initiatives of border guards on increasing the effectiveness of border checks and state border protection”- Projekt No. PLBU.04.02.00-20-0062/17-00 -

Nawigacja

Cross-Border Cooperation Programme Poland-Belarus-Ukraine 2014-2020 „Joint initiatives of border guards on increasing the effectiveness of border checks and state border protection”- Projekt No. PLBU.04.02.00-20-0062/17-00

Nowoczesny sprzęt optoelektroniczny w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej

Katarzyna Zdanowicz
10.11.2020

Do Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej trafił sprzęt optoelektroniczny służący do ochrony granicy w dzień i w nocy. Zakup najnowszej generacji sprzętu o wartości prawie 3 800 000 zł sfinansowano z funduszy unijnych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

Chłodzone oraz niechłodzone kamery termowizyjne zakupiono w grudniu 2019 r., natomiast zestawy wielowirnikowe w listopadzie 2020 r. Najnowszej generacji przenośne, elektroniczne "oczy" poszerzyły zaplecze sprzętowe strażników granicznych i pomagają efektywnie zabezpieczać podlaski odcinek zewnętrznej granicy UE.

Zestawy mogą być wykorzystywane w służbie na granicy przez cały rok, w każdych warunkach pogodowych, w dzień i w nocy. Uzyskany obraz jest bardzo dobrej jakości i daje duży zasięg obserwacji.

Urządzenia posiadają specjalnie zaprojektowany układ okularów zapobiegający wydostawaniu się światła na zewnątrz, a przez to ewentualnego zdradzenia lokalizacji patrolu. Umożliwią obserwację, detekcję i rejestrację ewentualnych prób nielegalnego przekroczenia granicy oraz przemytu przez nią towarów. Dodatkowo w ramach Projektu zakupiono sprzęt łączności radiowej.

Łączna wartość inwestycji wyniosła około 3 800 000 zł. Zakup był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu nr PBU1/0062/16 z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

 

***

The Podlaski Border Guard Regional Unit received optoelectronic equipment for day and night border protection. The purchase of the latest generation equipment worth almost  3 800 000 PLN was financed with EU funds under the Poland-Belarus-Ukraine Cross-Border Cooperation Programme 2014-2020.

Cooled and uncooled thermal imaging cameras were purchased in December 2019, while multi-rotor sets were purchased in November 2020. The latest generation of portable electronic "eyes" have expanded the equipment base of border guards and help to effectively secure the Podlaskie section of the external EU border.

The sets can be used on duty at the border all year round, in any weather conditions, day and night. The image obtained is of very good quality and gives a large observation range.

The devices have a specially designed eyepiece system preventing the escape of light to the outside and thus the possible betrayal of the patrol's location. They will enable observation, detection and registration of possible attempts to illegally cross the border and smuggle goods. Additionally, as part of the Project, radio communication equipment.

The total value of the investment amounted to nearly  3 800 000 PLN. The purchase was co-financed by the European Union under project No. PBU1/0062/16 of the Poland-Belarus-Ukraine Cross-Border Cooperation Programme 2014-2020.

 


Za treść tej strony internetowej odpowiedzialny jest Podlaski Oddział Straży Granicznej.
This website  its contents are the sole responsibility of Podlaski Border Guard Regional Unit.

 

Cross - border Cooperation Programme Poland - Belarus - Ukraine 2014-2020 

Financed by the European Union

do góry